Lut 11, 2017
1887 Wyświetleń
7 12

Rada z klasą

Napisany przez

Afereczka na miarę nadbobrzańskich możliwości i to nie jest nasze ostatnie słowo, tego rodzaju skojarzenie nasunęło mi się podczas oglądania kolejnych przesłuchań sejmowej komisji d/s Amber Gold. Cwaniaczki działali w biały dzień metodą na rympał, a sowicie opłacani urzędnicy przez lata nic nie widzieli i nic nie mogli zrobić, nawet gdy zostali oficjalnie powiadomieni o nieprawidłowościach. Naszym powiatowym wkładem jest nie skala a poszkodowane obiekty, jakimi są nasze dzieci, które w tym kręgu kulturowym stanowią przedmiot szczególnej troski.

Sposób wydatkowania pieniędzy, pozyskiwanych w ramach publicznej zbiórki przez społecznie działających przedstawicieli rodziców uczniów II LO w Bolesławcu, będących także „rodzicami”, od dawna budzi wątpliwości. Zamiast zaspokajania potrzeb swoich dzieci w trakcie nauki, by zapewnić im lepszy start w życie, zebrane publicznie środki kierowano na opłacanie materiałów reklamowych w serwisie istotne.pl, prezenty dla kontrolujących szkołę czy odwiedzającej ją panią Minister, opłacano z „Funduszu Dyrektora”. Wydzielenie „Funduszu Dyrektora” z całego funduszu Rady Rodziców w znamiennych proporcjach (sprawozdanie finansowe za okres 2015/16- wpływy na Fundusz Dyrektora 21732,23zł, zaś na Fundusz Rady Rodziców wpłynęło 4634,48zł –patrz ) uzasadniało stawianie pytań o zachowanie autonomii ustawowo powołanego ciała społecznego, poddania go sprawdzającej kontroli, a także weryfikacji zachowania dyrektora placówki, który ma prawny obowiązek nadzoru nad jednym z ciał kolegialnych działających w II LO w oparciu jego statut.

Niestety Panie Jolanta Lewicka (Kierownik Biura Kontroli), Barbara Struszewska (Główny specjalista w Biurze Kontroli) oraz Alicja Lech (Naczelnik Wydziału Organizacyjnego) nie okazały się osobami pokroju pani Małgorzaty Wassermann, zaś Ryszard Kawka (Przewodniczący Rady Powiatu) nie wykazał się umiejętnością analizy faktów na miarę kierownictwa KNF. Spuszczone charty Stasika niczym sądy dyscyplinarne prokuratury gdańskiej nie potrafiły ustalić faktów, dbając o każdą najmniejszą literkę prawa nie dostrzegały jego ducha, w efekcie ich pracy, jak mawiał pewien prokurator wojskowy w słynnym wystąpieniu sejmowym, „nie stwierdzono” toksycznych materiałów.

Zadanie postawione przed chartami Stasika polegało na sprawdzeniu czy dyrektor szkoły naruszył autonomię Rady Rodziców oraz ustalenie istnienia niedopuszczalnego procederu konkretnych przedstawicieli Rady Rodziców oddawania pieniędzy ze społecznej zbiórki w ręce tego dyrektora. Można użyć analogii do weryfikacji procederu „wręczania korzyści majątkowych”, jedna strona je wręcza, druga przyjmuje. Protokół nr 9/2016 z „kontroli doraźnej przeprowadzonej w II LO” z dnia 23.12.2016r. wskazuje, że Zespół Kontrolny zastosował autorską metodę „badawczą”. Podejrzewany „o branie” został zapytany: „brałeś?”, zaś „wręczający korzyści” wyrazili SWĄ ZGODĘ (odtrąbiony w protokole sukces kontrolujących) na zakomunikowanie „a w życiu!”. Gdyby nie zechcieli odpowiedzieć to Zespół Kontrolny, szanując literki prawa oraz niezależność i autonomię Rady Rodziców wydałby werdykt tylko w oparciu o SŁOWNĄ deklarację dyrektora, a wówczas werdykt byłby oczywisty „nie stwierdzono naruszeń w zakresie przestrzegania relacji między organami szkoły”. W podzięce za zabranie głosu Zespół Kontrolny z własnej inicjatywy zdecydował się na anonimizowanie nazwisk osób pełniących społeczne funkcje i wypowiadających się o swoich działaniach związanych z wykonywaniem społecznego mandatu.

Jednak charty Stasika niebacznie zapytały także rodziców z aktualnej RR, nie mających na swym garbie podejrzeń na miarę poprzedników, a posiadających obecnie dostęp do dokumentów, ich relacje były zgoła odmienne. Do stwierdzonego procederu niewywiązywania się poprzedników z obowiązku sporządzania corocznych preliminarzy wydatków, naruszenia tego wymogu z Regulaminu Rady Rodziców sporządzonego w trybie zgodności ze Statutem szkoły był świadom dyrektor i przez lata nie reagował (choćby w trybie obowiązków wynikających z art 304 KPK), należało dopisać wnioski wynikające z relacji aktualnych przedstawicieli Rady Rodziców. Wnioski zawarte w protokole pokontrolnym zawierają wpisy:

 1. Dyrektor miał wpływ na planowanie i wydatkowanie środków poprzednich RR oraz dysponował środkami RR – również gotówką, wbrew zasadzie niezależności RR jako organu autonomicznego i niezależnego od innych organów szkoły – w tym Dyrektora, oraz braku zasad i możliwości takiego postępowania
 2. Nieprawidłowości występujące podczas współpracy Dyrektora II LO z Radą Rodziców przy Szkole – w zakresie zasad i możliwości dysponowania środkami RR przez Dyrektora, spowodowane były niestosowaniem lub niewłaściwym stosowaniem ustanowionych norm prawnych, Regulaminu RR i dobrych praktyk oraz postawy Dyrektora Szkoły jako kierownika jednostki organizacyjnej finansów publicznych, zobowiązanego do przestrzegania stosownych przepisów przy wydatkowaniu środków oraz postępowania z dokumentami finansowymi

Czy w obliczu tych zapisów, powstałych zaledwie na podstawie rozmów ze stronami, są jakieś wątpliwości dotyczące stwierdzonych naruszeń wymogów prawa?
Pora na podjęcie działań i zadania podejmuje się niewątpliwy geniusz przedkładający Radzie Powiatu do zatwierdzenia uchwałę nr XXIX/198/17 z dnia 26.01.2017r. stwierdzającą „nie uwzględnia się skargi Pana Artura Mieleckiego na działalność dyrektora II LO w Bolesławcu w zakresie przestrzegania relacji między organami szkoły”. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Kawka nawet uzasadnił swoje stanowisko jakie wyrobił sobie „po zapoznaniu się dokumentami tj. wyjaśnieniami dyrektora II LO oraz protokołem pokontrolnym Zespołu kontrolnego powołanego Zarządzeniem Nr 60.V/16 Starosty Bolesławieckiego z dnia 30.11.2016”. Tak więc rozmowa „z podejrzanym” zyskała miano dokumentu równoważnego protokołowi pokontrolnemu, zaś „podejrzewający” Artur Mielecki nie dostąpił zaszczytu spotkania z Komisją Rewizyjną dla przedłożenia swojego “dokumentu”. Bo po co, skoro Mirosław Sakowski wszystko tak ślicznie wyjaśnił? Aby wypełnić pustkę argumentacyjną zacytowano nawet fragmenty wypowiedzi „podejrzewanych o wręczanie korzyści majątkowych” z protokołu pokontrolnego, skwapliwie pomijając jego inne strony, zawierające np. zacytowane powyżej wnioski. Jakże wyczerpujące jest czytanie ze zrozumieniem kilkunastu stron, powiatowi giganci nie dotarli do końca. Jakieś dysponowanie drobnymi kwotami rzędu 100-150zł społecznych pieniędzy przez Dyrektora nic nie znaczy, zresztą „nie stwierdzono aby wydatkowanie tych kwot … było czynem niedozwolonym”.

Na wszelki wypadek Radni podczas sesji Rady Powiatu nie otrzymali tekstu protokołu pokontrolnego, więc bazując na samym uzasadnieniu do uchwały zmienili ją w kolejne wybrzuszenie na powiatowym dywanie. Zresztą czy gdyby otrzymali ten dokument potrafiliby a zwłaszcza chcieliby przeczytać go ze zrozumieniem?

Skoro trzy charty Stasika nie potrafiły dotrzeć do dokumentów aby zweryfikować relacje podejrzewanych o stosowanie niedozwolonych praktyk, wypada wyciągnąć pomocną rękę, licząc że Starosta Powiatu Bolesławieckiego ewentualną premię dla swoich urzędników przekaże na fundusz Rady Rodziców przy II LO, której nowi przedstawiciele wykazują się determinacją i zrozumieniem swojej roli rodziców zawiadujących społecznymi pieniędzmi. Wytyczną przy wyborze przykładów niech będzie wymóg zawarty w Regulaminie RR:

§8.1 Rada Rodziców gromadzi środki finansowe na koncie bankowym na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł
e) darowizn osób fizycznych i prawnych
f) z innych źródeł

konfrontowany z barwnym opisem dyrektora o zakresie współpracy z RR

Organizowaliśmy bale sylwestrowe z których dochód przeznaczany był na pomoce naukowe: tablice interaktywne, komputery, laptopy, remont pomieszczeń, stypendia naukowe i socjalne, dojazdy uczniów na zawody sportowe, konkursy, olimpiady i wiele innych działań”.

Cytowane poniżej dane pochodzą z materiałów przekazanych w trybie dostępu do informacji publicznej przez dyrektora II LO w Bolesławcu w wyniku Postanowienia Starosty Bolesławieckiego, wydanego w reakcji na skargę pytającego,  zobowiązującego dyrektora II LO do niezwłocznego udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem (pismo ORG.1510.8.2016 z dnia 11.07.2016r.). Dyrektor dysponował więc dokumentacją, po którą urzędnicy Starostwa Powiatowego nie sięgnęli.

Grudzień 2012, organizowany jest Bal Sylwestrowy, więc po stronie rozchód zaksięgowano:

11.12.2012- Reklama na Bal Sylwestrowy 423,12zł
18.12.2012- Baner reklamujący Bal Sylwestrowy 400zł
18.12.2012- Wydruk plakatu i biletów wstępu na Bal Sylwestrowy 285,36zł

Pomimo wydrukowania biletów i przeprowadzenia Balu Sylwestrowego nie odnotowane zostały ŻADNE przychody ze sprzedaży biletów, a tym samym RR poniosła koszty przy zerowych wpływach. Gdzie trafiły pieniądze ze sprzedaży biletów i kto faktycznie organizował ten bal i z jakich środków? Sama reklama to cokolwiek za skromna oferta dla witających Nowy Rok. Nikt nie stawia tego pytania, nikt nie czuje się kompetentnym, RR jest „samorządna i niezależna”. Dnia 12.02.2012r Komisja Rewizyjna RR w składzie Mirosław Horodyski, Aneta Feryk i Edward Tereszczyn przyjęła sprawozdanie skarbnik Małgorzaty Wieczorek pozytywnie opiniując sprawozdanie z działalności komisji. W drugim podejściu z 3.10.2013 kończąca pracę Komisja Rewizyjna w osobach Mirosław Horodyński, Aneta Fredyk i Dariusz Drozda przyjęła sprawozdanie skarbnik Moniki Wawrzynowskiej. Przedstawiciele rodziców wtopili i przeszli do porządku dziennego nad brakiem pieniędzy.

Grudzień 2013, ponownie Bal Sylwestrowy i rozchody:

04.12.2013- Wydrukowanie zaproszeń, ulotek 753,99zł
04.12.2013- Ochrona imprezy 824,10zł

Ponownie nie wiadomo z jakich środków „zainwestowano” w organizację, brak wpłat na konto bankowe środków ze sprzedaży biletów, ale jest sukces, przed kolejną wtopą ratuje zaksięgowanie przez skarbnika na koncie tajemniczego przychodu

08.01.2014- Rozliczenie Sylwestra +6685,96zł

Hurra, starczy na zakup telewizora(2218,94zł), kalendarzy (1107zł), reklamę szkoły w gazecie (1000zł), pożyczkę na Polską Federację Tańca i opłatę startową na turniej tańca (2172zł). Pożyczka wprawdzie została zwrócona, lecz czy trudnienie się działalnością parabankową przewiduje Regulamin RR? Nie oczekujmy refleksji nad sposobem ewidencjonowania środków, 2.10.2014r skarbnik Monika Wawrzynowska składa sprawozdanie z własnych dokonań, a Komisja Rewizyjna w wymienionym dwuosobowym składzie Aneta Fecyt (taki ręczny wpis widnieje w dokumencie) oraz Mirosław Horodyński je akceptuje, przy czym swój podpis złożył tylko członek-ojciec (wypraszam sobie sprośne skojarzenia), a pałeczkę nadzoru nad pieniędzmi w następnych latach bez uwag przejęła Beata Tabor.

Grudzień 2014 i tradycyjny Bal Sylwestrowy, który nowa ekipa RR jeszcze bardziej tajemniczo rozlicza. Po stronie wydatków można – przez analogię do wcześniejszych kosztów związanych z reklamą, zakładając ponadto że nikt rozsądny nie reklamuje szkoły jesienią, już po zakończeniu naboru- doszukiwać się pozycji opisanych jako:

17.10.2014- promocja szkoły na portalu Istotne.pl i w gazecie Istotne Informacje 1500zł
23.10.2014- licencja na dźwięk do filmu promującego II LO w Bolesławcu 246zł
09.12.2014- zakup materiałów na pomalowanie korytarza 85,88zł
23.12.2014- Bolec.info emisja banera 307,50zł

Efektem „reklamowej stypy”, obywającej się bez biletów, orkiestry, kotylionów i wszechobecnego szampana, był wpływ na konto bankowe, jedyny trwały ślad po imprezie Rady Rodziców:

12.01.2015- dochód z Sylwestra 2014/2015 +7046,24zł

Chociaż nie, spłynęła jakaś faktura, pozycja zapłacona zgodnie ze sztuką poprzez konto bankowe a nie przelewy gotówki „z kieszeni do kieszeni”

09.01.2015- Zakup afiszy A2 i A3, bilety Sylwester 280zł

Widząc te zapisy nie sposób się pozbyć wrażenia obcowania z jakąś “pralnią” użyczającą swego logo dla kręcenia interesów a nie szkołą publiczną, działającą na podstawie prawa i w ramach prawa. Skoro jednak 12 stycznia wpłynęła kasiorka, to już następnego dnia zaradni rodzice, bo przecież Dyrektor o niczym nie wie co dzieje się w jego placówce, kierując się §8.1 f) Regulaminu, przystąpili do kolejnego dochodowego projektu

13.01.2015- Azar Sat emisja filmu dot. Jubileuszu 1955,40zł

choć nie powiem, 18.02.15 wypłacono całe 90zł na lutowe stypendia dla uczniów, a pozostali mogli się cieszyć za 490,77zł z “certyfikatu w ramie” za wdrożenie programu „Wiarygodna Firma”. Cóż jeszcze w lipcu 2012 roku ukazywały się reklamy Amber Gold, w których firma zapewniała, że „jest pewna i bezpieczna dla wszystkich klientów”, ale to moje skojarzenia z dociekliwej działalności innej blond-charcicy.

W zasadzie można byłoby skończyć tę wyliczankę, lecz skoro geniusze ze Starostwa dopatrzyli się w relacjach ustnych przedstawicieli RR drobnych kwot 100-150zł przekazywanych Dyrektorowi z pieniędzy Rady Rodziców, a także dla zachowania bezstronności pociągnę wątek Jubileuszu 50-lecia szkoły, by pokazać że można troszkę inaczej rozliczać imprezy. Począwszy od 27.02.2015 na konto bankowe Rady Rodziców wpływają kolejne imienne wpłaty od uczestników Balu Absolwentów: 150, 300, 300, 600, 500, 300, 150, 300, 150, 150, 150, 150, 450, 950, 300, 300, 150, zwrot -150, 300, 150, 1250, 750, 150, 600, 450, 600, czemu towarzyszą wydatki:

17.03.2015- promocja szkoły na portalu Istotne.pl 1500zł
17.04.2015- Monografia 50 lat szkoły Istotne.pl 3298,05zł
14.04.2015- zakup kwiatów na 50-lecie szkoły 120zł
17.04.2015- wynajem ekranu LCD 1722zł
20.04.2015 obsługa multimedialna Jub. 50-lecia szkoły 2000zł

Jeśli więc dobrze policzyłem po stronie wpływów z organizacji Balu jest 9450zł, zaś koszty to 10595,40zł, więc można zapomnieć o tych: „tablicach interaktywnych, komputerach, laptopach, remontach pomieszczeń, stypendiach naukowych i socjalnych, dojazdach uczniów na zawody sportowe, konkursach, olimpiadach…”. Jednak spokoju nie dają mi dwa tajemnicze wpisy, z których pierwszy nastąpił w dniu ostatniej wpłaty za Bal Absolwenta:

09.04.2015- wypłata gotówkowa dla Dyrektora związana z 50-leciem 4500zł
14.04.2015- wypłata dla Dyrektora (jubileusz) 1120zł

Cóż, uczestnicy Balu i zaproszeni na uroczystości goście nie spędzili czasu przy pustych stołach na wielogodzinnym wpatrywaniu się w Monografię szkoły, coś potrzebowali skonsumować, zatańczyć, za co zapłacił gotówką Dyrektor Mirosław Sakowski z pieniędzy Rady Rodziców. Wg. wykazu skarbnika Rady Rodziców zamiast na stypendia, dojazdy na zawody dopłacono 6765,40zł z pieniędzy rodziców uczniów na Bal Absolwentów i towarzyszącą mu imprezę jubileuszową.  Wschodniego przepychu w organizacji Jubileuszu dopełnia faktura z 9.07.2015r za “obsługę fotograficzną i wykonanie projektu foto albumu oraz albumu z Jubileuszu 50-lecia szkoły- II rata” na kwotę 3500zł, a więc należy pamiętać o podwyższeniu kosztów poniesionych przez Radę Rodziców o fakturę związaną z I ratą. Przypomnę, w całym roku szkolnym 2015/16 na Fundusz Rady Rodziców wpłynęła kwota 4634,48zł, pozostałe złotówki to wydzielony Fundusz Dyrektora.

Takich faktów nie potrafiły ustalić spuszczone ze smyczy charty Stasika, zainteresowanych tą tematyką odsyłały do Komisji Rewizyjnej RR, która przez lata przyklepywała te rozliczenia, Regionalnej Izby Obrachunkowej, której kontrolerzy zgodnie z wykazami obdarowywani byli prezentami, a nawet Najwyższej Izby Kontroli. Rzeczywiście, tam mogły nie sięgać ręce przedstawicieli Rady Rodziców z bolesławiecką ceramiką. Aby jednak nie kończyć w rejonach najwyższych organów państwa, podpowiem co można zrobić by podjąć próbę weryfikacji deklaratywnych słów stron posądzonych o działania niezgodne z prawem. Zwracam się zwłaszcza do Radnych, którzy mogli poczuć się wprowadzonymi w błąd przez Przewodniczącego Rady Powiatu podczas przyjmowania uchwały w tej sprawie. Przypomnę płynące z II LO apele o wsparcie :tutaj

Dyrekcja, Rada Rodziców oraz uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu zwracają się z prośbą o przekazanie 1% podatku (za pośrednictwem Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka). Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS 0000163366 i w rubryce informacje uzupełniające dopisać: „Dla II Liceum Ogólnokształcącego”. – Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Ziemi Bolesławieckiej za udostępnienie konta, na które można przekazywać 1% podatku dla II LO – mówi Mirosław Sakowski, dyrektor placówki.

Ponieważ przeglądając dokumentację finansową Rady Rodziców nie odnalazłem w kolejnych latach wpisów o pozyskanych wpływach z tego tytułu, sposobie przeznaczenia tych środków, Radni wywodzący się ze Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka mogą spowodować opublikowanie rozliczenia tych wpływów oraz podać wielce interesujące okoliczności im towarzyszące. Czy wszystko trzeba, w trybie dostępu do informacji publicznej, wyrywać jak z gardła, a Wy będziecie tylko z troską pochylać się nad losem „zmielonego Artura”? Czas wyprostować te pochylone krzyże, okazać więcej odwagi, gdyż na wieść o dotychczasowym podejściu władz samorządowych znajdzie się gdzieś kilku cwaniaków, którzy działając jako RR zebraną „kasę” zostawią w klubie GoGo w poczuciu bezkarności, wszak autonomia i niezależność wartością najwyższą, a o pozostałe niech się martwi NIK. Na koniec cytacik o imprezie sfinansowanej z pieniędzy rodziców uczniów tutaj:

…w uroczystości, która miała miejsce w sali gimnastycznej „dwójki”, uczestniczyli m.in. senator Rzeczypospolitej Polskiej Jan Michalski, marszałek dolnośląski Cezary Przybylski, starosta bolesławiecki Dariusz Kwaśniewski, wicestarosta Marian Haniszewski, przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego Karol Stasik, prezydent Bolesławca Piotr Roman, przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec Jarosław Kowalski, była przewodnicząca Rady Miasta Janina Piestrak-Babijczuk, byli dyrektorowie oraz pracownicy placówki (tacy jak chociażby Tadeusz Jurkowski, dr Edmund Maliński, Jadwiga Szczurowska, Beata Sulska, państwo Iwona i Józef Cempurowie), a także absolwenci szkoły.

Urzekła mnie TA fotka, starczyło również na prezenciki.

 

Kategorie:
blogi

Komentarze do Rada z klasą

 • Jest wreszcie protokół nr 43/2017 Komisji Rewizyjnej a w nim;
  ,,W ocenie Zespołu kontrolnego nie doszło do popełnienia przestępstwa choć zespół wskazał nieprawidłowości które miały miejsce”
  Więc to urzędnik decyduje czy było przestępstwo a nie organy ścigania określają na podstawie prawa.
  Po raz pierwszy padło znamienne słowo -pan sekretarz PALCZEWSKI zaznaczył w piśmie że moja skarga jest na URZĘDNIKA – hip hip hura.
  Skąd zatem wszyscy patrzą na relację Dyrektor- Rada Rodziców.
  JA PUBLICZNIE INFORMUJĘ IŻ KTOŚ UKRADŁ DZIECIOM W SZKOLE PONAD 11 000 ZŁ I NIEWŁAŚCIWIE JE WYDATKOWAŁ.
  I mam dowody że Rada Rodziców nic o tym nie wiedziała, to wynika z dokumentów.
  Z dokumentu IILO.051.8.2016 ,,Informuję iż zgodnie z art.54 ust 8 ustawy o systemie oświaty; zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy nie określa dyrektor szkoły ale ustanowiony przez radę regulamin.Informuję iż w dokumentach przekazanych przez Radę Rodziców nie ma określonej podstawy prawnej wpisowego,,
  Zatem zbieranie publiczne pieniędzy przez Nauczycieli w II LO było nielegalne.
  Dokument IILO.051.1.2017- spotkania rodziców klas I odbyło się 6-7 lipca 2015 oraz 27 lipca 2016r. Na tych spotkaniach dokonano zbiórki pieniędzy przez nauczycieli.
  Dokument IILO.051.4.2017 ,,informuję iż Dyrektor nie posiada informacji na temat kwoty zebranej w 2015 r..”

  A oni iż nie doszło do przestępstwa.!!!!
  Nie Rada Rodziców zbierała te pieniądze !!!!!!!

  Artur 01/03/2017 10:22 Odpowiedz
 • Tak dla pana KAWKI warto czytać ustawę jeśli się na nią powołuje.który mi napisał
  rada powiatu nie jest władna do rozpatrzenia skargi . To kto kontroluje takie gnioty jak komisja rewizyjna.
  Art. 16.
  1. Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.
  W tym celu powołuje komisję rewizyjną.
  2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich
  klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 14 ust.
  1, oraz będących członkami zarządu.
  3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem
  do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi.
  Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną
  izbę obrachunkową.
  4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę powiatu w zakresie
  kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powoływanych
  przez radę na podstawie art. 17.

  II LO jest jednostką organizacyjną a dyrektor funkcjonariuszem publicznym podległym pod powiat.

  Artur 16/02/2017 16:55 Odpowiedz
 • Jeszcze Rani nie zapoznali się ze skargą na komisję rewizyjną a już mam odpowiedź
  Dostałem pismo z powiatu iż nie są władni do rozpatrzenia skargi na komisję rewizyjną. Kieruję więc do wojewody skargę na komisję rewizyjną.
  Powiatowi de….. podcierają się dokumentem RR w którym jest zawarta nieprawda.
  Ja cały czas iż orżnięto z pieniędzy dzieci a oni badają relacje dyrektor- rada rodziców. Jeżeli to nie prawda to proszę rodziców RR o potwierdzenie ,,Tak My daliśmy pieniądze, dyrektorowi na zachcianki”

  Artur 16/02/2017 16:35 Odpowiedz
 • Pierwszy film z okresu ;
  28.10.2014 1734,6 azart sat 1,00%
  13.01.2015 1955,4 azart sat FD
  jest z 1% z okazji 50 lecia szkoły link do strony;
  https://www.youtube.com/watch?v=73gi-q5zo-w
  znajdź drugi link i porównaj -dla nudzących się.
  Podobny myk wykonano wcześnie w Istotnych
  30.03.2012 2000 istotne
  14.03.2013 2000 istotne
  podaje link z 2012 ;
  https://www.youtube.com/watch?v=P8RtSt_SC2w

  znajdź drugi i porównaj -dla nudzących się

  Artur 14/02/2017 22:02 Odpowiedz
 • Inna ciekawa rzecz jaką można wywnioskować
  Rada Rodziców 2014/2015 koszt przychodu Fun Dyr. około 16 500 zł. Fun Rad Rodz 4859,5 zł z rozliczenia zeszytu Rady Rodziców po odliczeniu wpłat na Bal 50 lecia około 10 tys i ponad 7 tyś z sylwestra.
  Rada Rodziców 2015/2016 ze sprawozdania z 25-10-2016 Fun Dyr. 21118 zł Fun Rad Rodz 4634,48 zł
  Rada Rodziców 2016/2017 z protokołu z grudnia stan konta około 4700 zł z czego 1413,86 jest przekazane z poprzedniej rady rodziców 2015/2016.
  Średnioroczne wpłaty rodziców z poprzednich lat na dzieci to około 20 tyś w tym roku okazuje się iż to kwota tylko 3400 zł może rodzice nie dali lub ktoś ich oskubał.

  Artur 13/02/2017 00:49 Odpowiedz
  • Korzystając z Pana danych zrobiłem zestawienie na bazie linkowanego w tekście apelu o pomoc:
   14.01.2014r Kazimiera Kotwica jako przewodnicząca RR apeluje o wsparcie “Staramy się pozyskać jak najwięcej pieniędzy na rzecz naszych uczniów” i padają konkretne kwoty zbyt skromnej pomocy stypendialnej, jest mowa o talonach, zwrocie kosztów przejazdów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe, końcowemu “Jako rodzic apeluję o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej szkoły. To będą dobrze spożytkowane pieniądze.” towarzyszy ponowne sugestywne “W najbliższej przyszłości szkoła planuje m.in. zwiększyć liczbę stypendystów Rady Rodziców (obecnie stypendia te otrzymują tylko laureaci konkursów ogólnopolskich)”.
   Następnie gdy już dary serca od bolesławian poruszonych apelem spłynęły na konto, to 15.05.2014 dyrektor II LO przeznaczył je na zapłatę Azart Sat za reklamowe usługi. Pośrednikiem w transakcji była Ziemia Bolesławiecka, głosząca w swych apelach o wsparcie “a Państwo macie pewność, że pieniądze trafią do naprawdę potrzebujących”. W tamtym roku nie trafiły.

   andrzej 13/02/2017 16:16 Odpowiedz
   • Pańskie insynuacje pod adresem Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka są bardzo niesprawiedliwe i ocierają się o zniesławienie. Sądziłem, że moje dość obszerne i jasne komentarze (poniżej) pozwolą Panu zrozumieć zasady prawne i proceduralne, na podstawie których działa SZB. Widać, na próżno. Przykro mi, bo do tej pory widziałem Pana jako człowieka dociekliwego, ale i rozsądnego. Szkoda, że obraz ten, po takich wypowiedziach staje się mniej wyraźny. Pan, widzę jednak, powodowany jakąś niechęcią do dyrektora szkoły, (którego działań tutaj nie oceniam), postanowił dokuczyć akurat temu, który wszedł z Panem w polemikę (Chyba jako jedyny radny). W tej polemice, argumenty powoli schodzą na plan dalszy więc i kolejne moje komentarze raczej nie mają sensu. I o ile jestem w stanie zrozumieć, że z uwagi na moją obecność tutaj i chęć wymiany zdań, ogniskuje Pan na mnie i ZB swoją niechęć do działań Rady Powiatu i Dyrekcji II LO, o tyle zdumiewa mnie Pański brak refleksji nad tym, w jakim układzie w Radzie Powiatu jest ZB. Nie raz, zarówno Pan jak i ja, słyszeliśmy łoskot grochu argumentów odbijającego się od ściany rządzącej aktualnie powiatem koalicji PO SLD Forum prezydenta. Powoli, podobny łoskot słyszę w rozmowie z Panem. Szkoda.

    Facebook Profile photo Maciej Małkowski 13/02/2017 18:27 Odpowiedz
 • Z informacji od Pana Dyrektora (dostęp do informacji publicznej)materiały z rozliczeń Rady Rodziców i pieniędzy na dzieci i 1%. Cała polityka medialna II LO i związane koszty dbałości o PR Pana Dyrektora.

  II LO FILMY
  data kwota kto
  30.03.2012 2000 istotne
  14.03.2013 2000 istotne
  9.10.2013 2890 istotne
  15.05.2014 2154,7 azart sat 1,00%
  28.10.2014 1734,6 azart sat 1,00%
  13.01.2015 1955,4 azart sat FD
  suma – 12734,7 zł

  reklama portal i gazeta
  data kwota kto
  4.04.2012 307,5 bolec.info
  27.11.2012 400 istotne
  24.04.2013 430,5 bolec.info
  19.12.2013 108,24 istotne
  12.03.2014 1000 istotne
  10.10.2014 1500 istotne
  2.12.2014 307,5 bolec.info
  19.03.2015 1500 istotne
  18.06.2015 244,77 istotne
  25.09.2015 150 istotne
  19.03.2016 121,77 istotne
  2016/2017 1144,8 istotne 1%
  suma – 7215,08 zł
  usługa
  17.04.2015 Monografia 50 lat szkoły 3298,05 zł ISTOTNE.PL

  Artur 13/02/2017 00:22 Odpowiedz
  • >15.05.2014 2154,7 azart sat 1,00%
   >28.10.2014 1734,6 azart sat 1,00%
   >2016/2017 1144,8 istotne 1%

   Czy mam rozumieć, że Ziemia Bolesławiecka otrzymawszy 1% deklarowanego wsparcia ze zbiórki publicznej zgodnie z “sugestią” II LO przekazała na zapłatę faktur za usługi medialne?
   W takiej sytuacji miałbym pytanie do M.Małkowskiego, radnego związanego z Ziemią Bolesławiecką, a bywa na bobrzanach. Czy ta organizacja użyczając swego numeru KRS na leczenie ciężko chorych dzieci weryfikuje sposób ich wykorzystania, czy takie działanie zostało także podjęte wobec środków przekazanych dla tej szkoły?
   Moje doświadczenie z tego rodzaju instytucją z listy fundacji upoważnionych do zbiórki 1% wskazuje na wręcz rygorystyczne przestrzeganie zasad- katalog wydatków jakie są refundowane jest wówczas ściśle określony. Trudno mi uwierzyć by Ziemia Bolesławiecka jako pozarządowa organizacja pożytku publicznego dopuściła się takiej bezmyślności, odbierającej im moralne prawo do prowadzenia tego rodzaju zbiórki publicznej. Jak sami deklarują “Zarząd Stowarzyszenia dokładnie sprawdza sytuację potencjalnie obdarowanych, a Państwo macie pewność, że pieniądze trafią do naprawdę potrzebujących”

   andrzej 13/02/2017 00:52 Odpowiedz
   • Odkładając na bok politykę, moje sympatie i antypatie. Podchodząc do sprawy profesjonalnie:
    Panie Andrzeju, jednym ze statutowych działań Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka, oprócz najczęściej spotykanego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i poszkodowanych przez los, jest wsparcie dla oświaty, kultury i sportu. II LO uzyskało od ZB zgodę na wykorzystanie nr KRS w celu gromadzenia odpisu 1% podatku dochodowego na cele statutowe szkoły (wiele innych szkół również).
    Otrzymując od dyrekcji pismo, w którym zapewnia się Zarząd Stowarzyszenia, że wydatki, tj. refundacja ze środków odpisu 1% podatku, przekazanych przez podatników na rzecz szkoły służyć miały promocji szkoły w celu zwiększenia naboru uczniów do tej placówki oraz upamiętnieniu jubileuszu 50-lecia Szkoły, Zarząd ZB podjął uchwały o refundacji/opłaceniu:
    – refundacja faktury za promocje szkoły na portalu i w gazecie istotne.pl w roku 2015/2016 w kwocie 1.144,80 zł http://ziemiaboleslawiecka.pl/ostatnie-uchwaly-zarzadu/ ,
    – opłacenie faktury przedłożonej przez II LO w związku z produkcją filmu o 50-leciu szkoły – 1734,60 zł http://ziemiaboleslawiecka.pl/kolejne-uchwaly-z-1/ ,
    – uchwała z maja 2014 na kwotę 2154,7 zawieszona była na starej, nieczynnej już stronie ZB.
    Jak Pan widzi uchwały Zarządu ZB w tej sprawie są jawne i były/są zawieszone w internecie. Do tej pory nikt nie wnosił zastrzeżeń co do takiego wydatkowania pieniędzy z tyt. 1%, a nawet jeśliby to robił, to i tak formalnie stroną dla Stowarzyszenia, w tym przypadku, jest Dyrektor, który w pismach występował do Stowarzyszenia również w imieniu całej Społeczności Szkolnej.
    Nasze Stowarzyszenie nie wnikało w treść, zakres i skuteczność promocji (usługi), tak jak nie wnika w rodzaj aplikowanych leków chorym, tytuły zakupowanych przez inne szkoły książek, czy rodzaj materiałów budowlanych zakupionych do odbudowy domu po pożarze. Ziemia Bolesławiecka za każdym razem przyjmuje oświadczenie beneficjenta na jaki cel i z czym związane są refundowane czy opłacane faktury. Dokumenty te podlegają kontroli dokonywanej przez Urząd Skarbowy oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W tym przypadku otrzymaliśmy oświadczenie dyrektora, który formalnie jest jedyną osobą z ramienia szkoły, która reprezentuje placówkę i w jej imieniu wyraża stosowne oświadczenia. Jeśli Społeczność Szkolna uzna, że środki z tyt. 1% zostały nieefektywnie lub niewłaściwie wydane przez dyrektora, to oczywiście, do wyjaśnienia i rozstrzygania tych kwestii upoważnione są odpowiednie organa: Szkoły, Rady Rodziców, czy organu prowadzącego (Powiatu), które mogą mieć wpływ na decyzje dyrektora szkoły.
    Podsumowując: Głos dyrektora, w tym przypadku, jest dla Stowarzyszenia głosem całej Społeczności Szkolnej, również, a może i przede wszystkim, pod względem formalnym.
    Zapraszam Pana i zainteresowanych na spotkania ZB, w każdy czwartek, godz. 18.00, ul. Kaszubska 4. Wszystkie dokumenty, za wyjątkiem danych osobowych i danych wrażliwych, są do wglądu. Będzie to okazja, żeby Pan poznał i zrozumiał zasady oraz obieg dokumentacji w Stowarzyszeniu, a także warsztat naszej pracy. Wierzę, że uda się wówczas rozwiać wszystkie Pańskie wątpliwości.
    Pozdrawiam
    wiceprezes Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka

    Facebook Profile photo Maciej Małkowski 13/02/2017 09:19 Odpowiedz
    • Dziękuję za rzeczową odpowiedź, choć w zdziwienie wprawiła mnie Pańska argumentacja. Mając wiedzę- choćby z tego tekstu- o stosunku Starostwa do możliwości kontrolnych wobec RR usprawiedliwia decyzje Ziemi Bolesławieckiej słowami “do wyjaśnienia i rozstrzygania tych kwestii upoważnione są odpowiednie … czy organu prowadzącego (powiatu), które mogą mieć wpływ na decyzje dyrektora szkoły”. Czy Pan przeczytał protokół pokontrolny i uzasadnienie do uchwały, żadnej refleksji, poczucia niestosowności zachowania?
     Polecam więc zapoznanie się z przesłuchaniami przedstawicieli KNF, które jednak jako jedyna instytucja coś zrobiła w sprawie Amber Gold, gdy padają pytania blond-charcicy: Państwo nie macie sobie nic do zarzucenia, nie było w Was zawodowej złości, że zawiadomienie zignorowały właściwe organy, że nie podjęliście dodatkowych kroków?

     andrzej 13/02/2017 14:12 Odpowiedz
     • W swojej wypowiedzi (wyżej) dotyczącej relacji na linii Szkoła – Stowarzyszenie, opisałem Panu jak się sprawy mają co do faktów i formalności. Regulacje i czynności jakie dokonuje ZB, w tym przypadku, nie mogą się odnosić, z przyczyn prawnych, do relacji politycznych, służbowych, osobistych i innych, pomiędzy dyrekcją, gronem pedagogicznym, uczniami, Radą Rodziców, czy Starostwem, bo ocena tych relacji nie jest materią leżącą w kompetencji Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka i nie może mieć żadnego wpływu na podejmowane przez Zarząd ZB decyzje. Pan, albo tego nie rozumie, albo co gorsza rozumie, tylko próbuje wciągać Stowarzyszenie w jakiś konflikt, co, z przykrością muszę stwierdzić, nie służy idei jaka przyświeca organizacji pożytku publicznego i wolontariackiej pracy wielu ludzi. Jeszcze raz zapraszam do naszej siedziby. Dużo lepiej się rozmawia w kontakcie bezpośrednim.
      Ps. Swoje prywatne zdanie w tym temacie mam, ale niekoniecznie jest to dobre miejsce i czas oraz wątek, aby je wygłaszać.

      Facebook Profile photo Maciej Małkowski 13/02/2017 14:35 Odpowiedz
      • Panie Macieju, miało być bez polityki, więc także bez zarzutów “o wciąganiu ZB w konflikt”. Wyraziłem swoje autentyczne zdziwienie, nie dopuszczając wręcz do siebie myśli by takie sformalizowane stanowisko zajmowała instytucja pożytku publicznego w tak delikatnej materii. Jestem głęboko przekonany, że Rodzice pokrzywdzonych losem dzieci korzystając z Waszego pośrednictwa przedkładają “właściwe” faktury, mając pełne poczucie odpowiedzialności za otrzymywany dar serca mieszkańców. Na tym skończę, rzeczywiście to nie jest odpowiednie miejsce i czas na ciągnięcie tego wątku.

       andrzej 13/02/2017 14:59 Odpowiedz
 • Moze i panowie macie racje, ale to dosc enigmatyczny wpis dla wąskiego grona. Krocej sie nie dalo tego opisac? Jedno pytanie a moze i rada. Zgłaszaliscie temat do prokuratury? Jesli tak to co wyszlo?

  Hanna 12/02/2017 12:40 Odpowiedz
  • Za długi i enigmatyczny, więc jak napisać zrozumiale w kilku żołnierskich słowach? Nie potrafię, proszę spróbować i jeszcze trafić z tym przekazem do decydentów, a są oni impregnowani na wiedzę odmienną od ich postrzegania rzeczywistości, co udowodnili twórczo interpretując ostatni protokół kontroli.
   Co do drugiej części pytania- czy wspomniałem coś o analogii afereczki do Amber Gold i nadmieniałem o KNF?

   andrzej 12/02/2017 21:26 Odpowiedz
  • J.NB.T

   Artur 12/02/2017 23:28 Odpowiedz
 • Sprawa przedstawionego w tym artykule sprawozdania RR 2015/2016 ,jest to drugie sprawozdanie tej samej RR. pierwsze przedstawione nowej RR 12-10-2016 zawierało kwoty FD przychód 120768 zł i FRR przychód 4564,48 zł.
  Z Pana Sprawozdania w ciągu 13 dni przedstawiono II sprawozdanie i FD przychód 21118 zł i RR przychód 4634,48 zł. Urosło tylko Dyrektorowi.

  Artur 12/02/2017 10:39 Odpowiedz
 • Nie znam Pana , ale dziękuję za ten artykuł.

  Artur 11/02/2017 23:42 Odpowiedz
 • Te 3500 zł II raty za obsługę fotograficzną zapłacono gotówką gdy stan konta RR wynosi 155,69 zł. Kto, z czyich pieniędzy zapłacił ? W rozliczeniu się pojawia dopiero w dniu 09-09-2015.wypłata za fakturę 3500 zł.

  Artur 11/02/2017 23:41 Odpowiedz
  • Stawia Pan trudne pytania, które przerastają wielu “geniuszy” zajmujących się tą tematyką. Skoro posiada Pan takie dane to proszę o wskazówkę- czy RR posiada dokumenty źródłowe, potwierdzające te kwoty rozliczeń balów, rozliczenie dwóch wypłat przekazanych dyrektorowi w związku z jubileuszem, o których nie wiadomo czy są zaliczkami czy też formą zapłaty za konkretne pozycje wynikające z przyniesionych faktur? Jest to o tyle ciekawe, że zgodnie z pisemnym oświadczeniem dyrektora poza zestawieniami ruchu na koncie bankowym RR nie przekazała mu żadnych innych dokumentów finansowych, natomiast protokół wspomina np. o podpisywaniu jakiś dowodów księgowych.

   andrzej 12/02/2017 00:17 Odpowiedz
   • Z wypłaty gotówkowej 4500 zł dla Pana Dyrektora jest dokument z dnia 09-04-15 KW komu pan Dyrektor koszty związane 50- leciem szkoły wystawił Beata T otrzymał nieczytelny. i do tego ksero tego samego KW z dopiskiem odebrała 4500 zł Irena B
    Druga wypłata gotówkowa dla Pana Dyrektora 1120 zł jest rozbita na dwa KW 1000 zł dla orkiestry i 120 zł kwiaty .Dla orkiestry jest komu Dyr. przekreślone. W drugim Kw komu Dagmara S. Myślę iż tak jak w wypadku Kalendarzy za 1600 zł dokument KP( potwierdza tylko przyjęcie przez firmę kasy a czy usługa była zrealizowana nic tego nie potwierdza) i tu nikt tego nie rozliczył fakturą.

    Artur 12/02/2017 11:01 Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Bobrzanie.pl
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dawcy szpiku w galerii City Center

Dzisiaj w galerii Bolesławiec City Center rejestrowano potencjalnych dawców szpiku. Być może ktoś z nich pomoże 34-letniej Dominice Lehmann. O...

Zamknij