Lis 21, 2013
2427 Wyświetleń
0 0

Zmarł urodzony w Bunzlau Dieter Hildebrandt, naj­bar­dziej wpły­wo­wy ka­ba­re­cia­rz Nie­miec

Napisany przez

W mo­na­chij­skiej kli­ni­ce dziś w nocy zmarł chory na raka Dieter Hildebrandt. Uwa­ża­no go za in­stan­cję mo­ral­ną i ważny głos w walce o de­mo­kra­cję i spra­wie­dli­wość. Był współ­za­ło­ży­cielem mo­na­chij­skie­go ka­ba­re­tu po­li­tycz­ne­go “Lach- und Schiess­ge­sel­l­schaft”. Kilkanaście lat temu odwiedził swoje miasto rodzinne, Bolesławiec.

Uro­dził się 23 maja 1927 roku. Po II woj­nie świa­to­wej roz­po­czął stu­dia w Mo­na­chium, gdzie miesz­kał do śmier­ci. Wraz z Sammy Drech­se­lem za­ło­żył w 1956 roku w Mo­na­chium ka­ba­ret po­li­tycz­ny “Lach und Schiess­ge­sel­l­schaft”, gdzie wy­stę­po­wał do po­cząt­ku lat sie­dem­dzie­sią­tych. “Po­sta­no­wi­łem mie­szać się do po­li­ty­ki” – po­wie­dział wtedy.

Hil­de­brand­ta uwa­ża­no za naj­bar­dziej wpły­wo­we­go ka­ba­re­cia­rza Nie­miec. Do swo­je­go pro­gra­mu przej­mo­wał wszyst­kie te­ma­ty, któ­ry­mi żył naród. Dla by­łe­go pre­mie­ra Ba­wa­rii Fran­za Jo­se­fa Straus­sa (CSU) Hil­de­brandt był ni­czym czer­wo­na płach­ta na byka.

Jego pro­gra­my sa­ty­rycz­ne “No­ti­zen aus der Pro­vinz” i “Sche­iben­wi­scher” przy­czy­ni­ły się do ob­wo­ła­nia Hil­de­brand­ta “in­stan­cją mo­ral­ną nie­miec­kiej nacji te­le­wi­zyj­nej”. Hil­de­brandt wy­stą­pił też w kilku fil­mach fa­bu­lar­nych i w kul­to­wym se­ria­lu “Kir Royal”.

Do swo­je­go za­wo­du pod­cho­dził bardzo poważnie: “Nie opo­wia­dam ka­wa­łów” – po­wie­dział raz – “Po­in­ty nie są ka­wa­ła­mi”.

Informacja: Onet.pl/Spiegel.de/sz-online.de
Foto: Wikipedia

 

Kategorie:
odeszli
https://www.bobrzanie.pl

Masz temat? Masz problem? Coś Cię wkurza albo cieszy? Napisz do nas maila lub zadzwoń na numer 696 373 113.

Komentarze do Zmarł urodzony w Bunzlau Dieter Hildebrandt, naj­bar­dziej wpły­wo­wy ka­ba­re­cia­rz Nie­miec

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  pl_PLPolish
  pl_PLPolish
  Przeczytaj poprzedni wpis:
  Magiczne rybki, czyli dermogal A+E

  Witam ciepło w ten chłodny poranek. Nie wiem, jak to się stało, że jeszcze nie opowiedziałam Wam o moim ponadczasowym...

  Zamknij